Login
Login
Dopyt

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
spoločnosti HR Profil s. r. o.

I. Vymedzenie pojmov
Na účely týchto obchodných podmienok sa rozumie:
1. „Prevádzkovateľom“ obchodná spoločnosť HR Profil s. r. o., so sídlom Drieňová 16940/1H, IČO: 51967189, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 131719/B, emailový kontakt: info@hrprofil.eu;
2. „Portálom“ internetový portál Prevádzkovateľa prevádzkovaný na internetových stránkach www.hrprofil.eu;
3. „Užívateľom“ fyzická osoba, ktorá navštevuje Portál Prevádzkovateľa;
4. „Registrovaným užívateľom“ fyzická osoba, ktorá sa v rámci výkonu svojho povolania alebo v rámci výkonu svojej obchodnej činnosti zaregistruje na Portáli Prevádzkovateľa za účelom využívania služieb spojených s registráciou jednotlivcov, predovšetkým za účelom zapájania sa do diskusného fóra na Portáli a využívania ďalších služieb v zmysle týchto obchodných podmienok;
5. „Inzerentom“ fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa v rámci výkonu svojho povolania alebo v rámci výkonu svojej obchodnej činnosti zaregistruje na Portáli Prevádzkovateľa za účelom svojej prezentácie za pomoci verejného profilu a za účelom využívania ďalších služieb v zmysle týchto obchodných podmienok;
6. „Zmluvnými stranami“ Prevádzkovateľ a Registrovaný užívateľ alebo Prevádzkovateľ a Inzerent, v závislosti od kontextu a typu využívaných služieb;
7. „Zmluvou“ zmluva o využívaní služieb Prevádzkovateľa poskytovaných za pomoci Portálu, ktorá sa medzi Zmluvnými stranami uzatvára dištančným spôsobom v dôsledku registrácie na Portáli.

II. Úvodné ustanovenia
1. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na používanie Portálu a uzatváranie Zmlúv, ktorých predmetom sú služby Prevádzkovateľa poskytované za pomoci Portálu v závislosti od typu registrácie (Registrovaný užívateľ alebo Inzerent), a sú neoddeliteľnou súčasťou takto uzavretej Zmluvy.
2. Pokiaľ nie je v písomnej dohode medzi Zmluvnými stranami alebo zákonom stanovené inak, uplatnia sa na všetky vzťahy medzi Zmluvnými stranami tieto obchodné podmienky. Zmluvné strany sa v súlade s ust. článku 6 ods. 2 nariadenia č. 593/2008/ES ďalej dohodli, že otázky neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

III. Služby určené pre Registrovaných užívateľov
1. Vyplnením registračného formulára a potvrdením záujmu o registráciu na Portáli Registrovaný užívateľ uzatvára s Prevádzkovateľom Zmluvu, na základe ktorej získava možnosť vyžívať nasledovné bezodplatné služby Prevádzkovateľa:
a) Vytvorenie užívateľského účtu na Portáli;
b) Zapájanie sa do diskusného fóra na Portáli;
c) Hodnotenie profilov Inzerentov;
d) Komunikácia s Inzerentmi a s ostatnými Registrovanými užívateľmi;
alebo platené služby, ktorých obsah a cena je bližšie definovaná v cenníku na stránkach:  www.hrprofil.eu/pre-hr-clenov/ , ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto podmienok.
2. Registrovaný užívateľ berie na vedomie a súhlasí, že na Portáli sa môžu registrovať aj iní Registrovaní užívatelia s rovnakým zameraním a s rovnakou ponukou služieb, pričom uzavretie Zmluvy medzi Prevádzkovateľom a takýmto iným Registrovaným užívateľom nie je považované za porušenie povinností Prevádzkovateľa.
3. Registrovaný užívateľ znáša náklady vzniknuté v súvislosti s realizáciou prístupu na Portál, t. j. náklady na prevádzku elektronického zariadenia, s ktorým na Portál pristupuje, náklady na internetové pripojenie a všetky ostatné súvisiace náklady.
4. Registrovaný užívateľ je povinný dodržiavať pravidlá používania Portálu v zmysle čl. VI., v opačnom prípade je Prevádzkovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy a zrušiť registráciu Registrovaného užívateľa na Portáli.
5. Uzavretím Zmluvy Registrovaný užívateľ vyjadruje svoj záujem, aby mu Prevádzkovateľ, ostatní Registrovaní užívatelia alebo Inzerenti za pomoci Portálu zasielali svoje súkromné správy, ktoré tak nebudú považované za nevyžiadané obchodné ponuky.
6. Registrovaný užívateľ má možnosť Zmluvu kedykoľvek okamžite vypovedať, a to zrušením svojej registrácie na Portáli. Tým nie je dotknutá povinnosť Registrovaného užívateľa uhradiť cenu dodaných a doposiaľ neuhradených platených služieb Prevádzkovateľa.

IV. Služby určené pre Inzerentov
1. Vyplnením registračného formulára a potvrdením záujmu o registráciu na Portáli Inzerent uzatvára s Prevádzkovateľom Zmluvu, na základe ktorej získava možnosť vyžívať nasledovné bezodplatné služby Prevádzkovateľa:
a) Vytvorenie verejného profilu na Portáli, prostredníctvom ktorého Inzerent môže prezentovať svoju obchodnú činnosť v rozsahu základného balíka služieb v zmysle cenníka;
b) Získavanie hodnotení od Registrovaných užívateľov;
c) Komunikácia s Registrovanými užívateľmi a s ostatnými Inzerentmi;
alebo platené služby, ktorých obsah a cena je bližšie definovaná v cenníku na stránkach: www.hrprofil.eu/for-hr-providers/, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto podmienok.
2. Pokiaľ je súčasťou platených služieb tiež poplatok za zobrazenie profilu Inzerenta Užívateľom alebo poplatok za odoslanie dopytu po službách Inzerenta, potom je takýto poplatok považovaný za províziu Poskytovateľa za obstaranie príležitosti Inzerenta uzavrieť s 3. osobou zmluvu o poskytovaní jeho služieb, pričom k uzavretiu takejto zmluvy nemusí fakticky dôjsť.
3. Inzerent berie na vedomie a súhlasí, že na Portáli sa môžu registrovať aj iní Inzerenti s rovnakým zameraním a s rovnakou ponukou služieb, pričom uzavretie Zmluvy medzi Prevádzkovateľom a takýmto iným Inzerentom nie je považované za porušenie povinností Prevádzkovateľa.
4. Inzerent znáša náklady vzniknuté v súvislosti s realizáciou prístupu na Portál, t. j. náklady na prevádzku elektronického zariadenia, s ktorým na Portál pristupuje, náklady na internetové pripojenie a všetky ostatné súvisiace náklady.
5. Inzerent je povinný dodržiavať pravidlá používania Portálu v zmysle čl. VI., v opačnom prípade je Prevádzkovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy a zrušiť registráciu Inzerenta na Portáli.
6. Uzavretím Zmluvy Inzerent vyjadruje svoj záujem, aby mu Prevádzkovateľ, ostatní Inzerenti alebo Registrovaní užívatelia za pomoci Portálu zasielali svoje súkromné správy, ktoré tak nebudú považované za nevyžiadané obchodné ponuky.
7. Inzerent má možnosť Zmluvu kedykoľvek okamžite vypovedať, a to zrušením svojej registrácie na Portáli. Tým nie je dotknutá povinnosť Inzerenta uhradiť cenu dodaných a doposiaľ neuhradených platených služieb Prevádzkovateľa.

V. Cenové a platobné podmienky
1. Pokiaľ si Registrovaný užívateľ alebo Inzerent objedná u Prevádzkovateľa platenú službu v zmysle cenníka, vzniká mu tiež povinnosť uhradiť jej cenu.
2. Objednaná platená služba nebude Registrovanému užívateľovi alebo Inzerentovi poskytnutá skôr, než bude Prevádzkovateľovi uhradený neúročený preddavok vo výške 100 % z ceny príslušnej služby, ktorý môže byť uhradený bezhotovostným prevodom na účet Prevádzkovateľa na základe zálohovej faktúry Prevádzkovateľa alebo na základe on-line platby platobnou kartou, pokiaľ Portál takúto možnosť pripúšťa.
3. Cena všetkých platených služieb poskytnutých v jednom kalendárnom roku alebo polroku, v závislosti od typu služby v zmysle cenníka, bude Prevádzkovateľom vyúčtovaná riadnou vyúčtovacou faktúrou vystavenou do konca kalendárneho mesiaca nasledujúcom po danom období, pričom na túto cenu bude v plnom rozsahu započítaný vopred uhradený preddavok.
4. Zmluvné strany súhlasia s elektronickým vystavovaním daňových dokladov.

VI. Všeobecné pravidlá používania Portálu
1. Portál slúži predovšetkým na uverejňovanie ponúk a zdieľanie skúseností profesionálov z oblasti HR. Akékoľvek ponuky Registrovaných užívateľov a Inzerentov na Portáli majú len odporúčací charakter a nie sú záväznými ponukami na uzavretie zmluvy. Prevádzkovateľ Registrovaným užívateľom a Inzerentom nezaručuje získanie akejkoľvek zákazky za pomoci Portálu.
2. Portál nie je určený pre spotrebiteľov, ani pre osoby mladšie než 16 rokov. Registráciou na Portáli Registrovaný užívateľ alebo Inzerent potvrdzuje, že Portál hodlá využívať v rámci výkonu svojho povolania alebo v rámci výkonu svojej obchodnej činnosti.
3. Registrovaný užívateľ alebo Inzerent je pri svojej registrácii na Portáli povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje, ktoré sú za účelom dokončenia registrácie na Portáli označené ako povinné. Údaje uvedené v on-line účte je Registrovaný užívateľ alebo Inzerent pri akejkoľvek zmene povinný bezodkladne aktualizovať. Údaje uvedené v každom užívateľskom účte sú Prevádzkovateľom považované za úplné a správne.
4. Prístup do užívateľského účtu Registrovaného užívateľa alebo Inzerenta je chránený prihlasovacím menom a heslom. Registrovaný užívateľ alebo Inzerent je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu a zodpovedá za stratu či zneužitie prístupových údajov. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadnú škodu vzniknutú v súvislosti so stratou prihlasovacích údajov alebo ich zneužitím.
5. Ak Registrovaný užívateľ alebo Inzerent svoj užívateľský účet dlhšie než 1 rok nevyužíva, je povinný Prevádzkovateľovi bezodkladne oznámiť, že o pokračovanie Zmluvy nemá záujem.
6. Všetci Registrovaní užívatelia a Inzerenti sa zaväzujú zaistiť, že ich správy, komentáre, dokumenty, články či obrázky a fotografie zverejnené na Portáli nebudú mať nekalosúťažný charakter, nebudú mať povahu nevyžiadanej reklamy, nebudú zasahovať alebo porušovať práva 3. osôb, nebudú vulgárne, urážlivé, poburujúce, obscénne, vzťahujúce sa k propagácii násilia, rasizmu, fašizmu, alebo iné hnutia a ideológie smerujúcej k potlačeniu práv a slobôd občanov, nebudú podnecovať k páchaniu trestnej činnosti alebo inému porušovaniu právneho poriadku Slovenskej republiky. Užívateľský obsah Portálu, ktorý bude v rozpore s týmito podmienkami, sa považuje za protiprávny.
7. Za správnosť a nezávadnosť užívateľského obsahu primárne zodpovedajú Registrovaní užívatelia a Inzerenti. Prevádzkovateľ za takýto užívateľský obsah zodpovedá iba vtedy, ak mohol vzhľadom na predmet svojej činnosti, všetky okolnosti a povahu prípadu vedieť, že takýto obsah je protiprávny, alebo sa o protiprávnej povahe tohto obsahu preukázateľne dozvedel a bezodkladne neurobil všetky kroky, ktoré možno od neho požadovať za účelom odstránenia alebo zneprístupnenia takéhoto obsahu.
8. Prevádzkovateľ nie je povinný dohliadať na správnosť a nezávadnosť užívateľského obsahu Portálu, ani takýto obsah aktívne vyhľadávať, avšak v prípade, kedy sa o možnej protiprávnosti takéhoto obsahu akýmkoľvek spôsobom dozvie, si vyhradzuje takýto obsah z Portálu stiahnuť do doby vyjasnenia, či takýto obsah je alebo nie je protiprávny. Pokiaľ sa spoľahlivo preukáže, že užívateľský obsah je protiprávny, Prevádzkovateľ je oprávnený takýto obsah z Portálu úplne odstrániť bez toho, aby bol povinný o tejto skutočnosti informovať Registrovaného užívateľa či Inzerenta, ktorého sa tento obsah týka.
9. Poskytnutím akéhokoľvek užívateľského obsahu Prevádzkovateľovi sa Prevádzkovateľovi udeľuje bezodplatný súhlas na automatické zverejnenie tohto obsahu na Portáli, a to po dobu trvania Zmluvy, teda po dobu registrácie. Zverejnením tohto obsahu na Portáli Registrovaný užívateľ alebo Inzerent berie na vedomie, že takýto obsah môže byť použitý Užívateľom, pričom Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné neoprávnené použitie takéhoto obsahu. V prípade textových príspevkov v sekcii blog sa takto udelený súhlas považuje za výhradný, udelený na dobu trvania majetkových autorských práv príslušného autora, tj. príspevky v sekcii nesmú byť použité na iných webových stránkach, než na Portáli.
10. Prevádzkovateľ neručí za nepretržitú funkčnosť Portálu a dostupnosť jednotlivých služieb Prevádzkovateľa, ktorá môže byť obmedzená predovšetkým v dôsledku aktualizácie softvérového či hardvérového vybavenia.
11. Portál môže obsahovať odkazy na internetové stránky 3. osôb. Tieto stránky a ich obsah nie sú Prevádzkovateľom kontrolované a Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadní škodu, ktorá by Užívateľovi, Registrovanému užívateľovi alebo Inzerentovi mohla vzniknúť v dôsledku ich návštevy za pomoci aktívneho odkazu na Portáli.
12. Okrem užívateľského obsahu sa na Portáli nachádzajú textové či obrazové prvky, ku ktorým Prevádzkovateľ vykonáva majetkové autorské práva. Komerčné použitie takéhoto obsahu bez predošlého písomného súhlasu Prevádzkovateľa je zakázané.

VII. Záverečné ustanovenia
1. Zmluvné strany súhlasia s doručovaním akýchkoľvek písomností súvisiacich so Zmluvou na ich emailové adresy, t. j. na emailovú adresu Prevádzkovateľa uvedenú v týchto obchodných podmienkach a na emailovú adresu Registrovaného užívateľa alebo Inzerenta uvedenú pri jeho registrácii na Portáli. Pokiaľ adresát výslovne nepotvrdí prevzatie písomnosti, považuje sa takáto písomnosť za riadne doručenú po uplynutí 5 dní od odoslania.
2. Zmluvné strany berú na vedomie, že pri používaní Portálu dochádza k spracúvaniu osobných údajov. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov sú uvedené taktiež na osobitnej podstránke Portálu. Prevádzkovateľ týmto predovšetkým informuje, že osobné údaje Registrovaného užívateľa alebo Inzerenta (v tomto odseku ďalej len „dotknutá osoba“) získané pri registrácii na Portáli sú spracúvané v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR). Osobné údaje dotknutej osoby budú spracované na účely riadneho plnenia Zmluvy, ktorá je tiež právnym základom ich spracúvania. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, avšak bez tohto poskytnutia by naplnenie vyššie uvedeného účelu nebolo možné. Osobné údaje budú spracované po dobu trvania Zmluvy, teda po dobu trvania účelu ich spracúvania a následne po dobu, po ktorú je Prevádzkovateľ povinný tieto údaje uchovávať v zmysle všeobecne záväzných predpisov. Pri spracovaní osobných údajov nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu. Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou návštevníkov Portálu a sprostredkovateľov, ktorí pre Prevádzkovateľa a jeho účely zaisťujú alebo v budúcnosti môžu zaisťovať správu jeho Portálu, CRM systémov či newsletterových kampaní, poskytovanie webhostingových, účtovných, právnych či iných služieb, pri ktorých môže dochádzať k spracúvaniu dokladov obsahujúcich osobné údaje (napr. faktúr). Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich prenos, opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov.
3. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú voľne dostupné na stránkach Portálu a každému je umožnená ich archivácia a reprodukcia, a to najmä vytlačením príslušnej internetovej stránky, stiahnutím a uložením súboru vo formáte Portable Document Format (pdf).
4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu všeobecných obchodných podmienok (vrátane cenníka) zverejnením ich aktualizovanej verzie na Portáli. Pripravovanú zmenu podmienok Prevádzkovateľ oznámi Registrovaným užívateľom a Inzerentom najmenej 14 dní predtým, než aktualizované znenie podmienok zverejní na Portáli. Registrovaní užívatelia a Inzerenti sú zodpovední za pravidelné sledovanie takýchto oznámení a následných zmien. Ak Registrovaný užívateľ alebo Inzerent po zverejnení akýchkoľvek zmien týchto podmienok pokračuje v používaní Portálu, znamená to, že tieto zmeny akceptuje.
5. V prípade, že niektorá časť týchto všeobecných obchodných podmienok bude neplatná alebo v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, ostatné ustanovenia zostávajú touto neplatnosťou nedotknuté.
6. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1. 11. 2018.

HR Profil s. r. o.