Zhrnutie štúdií: Ako a kedy vplýva dôvera na tímový výkon najviac

Otázka dôvery

Výkonnosť tímu pozitívne súvisí s úrovňou dôvery medzi jeho členmi

(Trust and team performance: A meta-analysis of main effects, moderators, and covariates (De Jong, B. A., Dirks, K. T., & Gillespie, N., 2016).

Táto meta-analýza skúma 112 rôznych štúdií, ktoré analyzujú celkovo 7 763 pracovných tímov. Základnou otázkou je, či dôvera medzi členmi tímu súvisí s kolektívnym výkonom tímu a ak áno, aký je rozsah tohto vzťahu. Po druhé, štúdia sa zameriava na zistenie hlavných faktorov, ktoré zvyšujú dôveru medzi členmi tímu a podmienkami, za ktorých sa stáva mimoriadne dôležitým pre kolektívne výkony.

Záujem o realizáciu tejto štúdie vyplýva z dôležitosti, ktorá sa v poslednom čase venuje téme dôvernosti v akademickom svete, logike v situáciách, kde je trend znižovania hierarchií v organizačnej štruktúre a kde dominuje tímová a projektová práca.

Po izolovaní efektu dôvery v lídra a minulé výsledky v súčasnom výkone tímu, táto meta-analýza ukazuje, že dôvera v rámci skupiny má mierny vplyv (p = .30) na výkon tímu. Výsledky tiež poukazujú na to, že vzťah medzi dôverou medzi členmi tímu a výkonom skupiny závisí od viacerých faktorov:

Vzájomná závislosť úloh

Po prvé, v kontexte tímovej práce, kde je vzájomná závislosť úloh vysoká a preto by interakcie medzi jej členmi mali byť častejšie, vzťah medzi úrovňou dôvery v rámci skupiny a výkonom tímu má tendenciu byť viac silný.

Rozdelenie autority

Po druhé, keď sú úrovne právomocí medzi členmi tímu jasne rozdelenie, dôvera v rámci skupiny je dôležitejšia aj pre dobrý výkon tímu, pretože dôverujú tí, ktorí majú právomoc nad ostatnými členmi tímu, keď na nich delegujú realizáciu určitých činností a dôležité je aj to, aby členovia tímu dôverovali, že členovia s autoritou vedia robiť správne rozhodnutia.

Rozdielne zručnosti

Po tretie, keď sú zručnosti rôznych členov tímu veľmi rozdielne, dôvera v rámci skupiny je rozhodujúcejšia pre kolektívny výkon tímu, pretože každý člen sa musí spoliehať na vedomosti a zručnosti ostatných členov tímu pre dosiahnutie cieľov tímu.

Záver

Tieto zistenia majú dôsledky v praxi, pretože dokazujú, že dôvera v rámci tímu spoľahlivo predpovedá výkonnosť tímu.

Okrem toho táto meta-analýza poskytuje manažérom a personalistom dôkazy o tom, kedy je dôvera v rámci skupiny najdôležitejšia pre výkon tímu: keď sú úrovne autority rozdielne, keď ich členovia majú rôzne zručnosti a keď je vzájomná závislosť ich úloh vysoká.

Štúdia okrem toho tiež ukazuje, že vplyv tímovej dôvery na výkonnosť tímu sa pozoruje rovnako v novovytvorených tímoch a ako aj vo viac konsolidovaných tímoch a že dôvera v rámci skupiny prispieva ku kolektívnemu výkonu v minulosti.

Referencia

De Jong, B. A., Dirks, K. T., & Gillespie, N. (2016). Trust and team performance: A meta-analysis of main effects, moderators, and covariates.  Journal of Applied Psychology, 101(8), 1134.

Autor článku: Future for Work Institute

Originálny článok v španielčine

 

Momentálne pre túto spoločnosť niesú žiadne hodnotenia