5 kľúčových oblastí pre efektívne riadenie ľudských zdrojov

Napísal Ivan Kuzma

5 kľúčových oblastí pre efektívne riadenie ľudských zdrojov

Cez tento článok by som rád ponúkol stručný prehľad o piatich kľúčových oblastiach, vďaka ktorým môže mať riadenie ľudských zdrojov pre firmy veľkú pridanú hodnotu. Každá kľúčová oblasť si vyžaduje rôznu kombináciu zručností, aby bola dobre riadená. Svet HR vie byť naozaj pestrý.

Rozvoj organizácie a zamestnanca

Organizácie majú svoju stratégiu a obchodné ciele. Na druhej strane, je tu neustále meniace sa prostredie. Ako vytvoriť prostredie rozvoja, ktoré spája tieto dva odlišné svety, by malo byť súčasťou stratégie ľudských zdrojov. Stratégia ľudských zdrojov by mala umožniť organizáciám, aby si stanovili smer pre svoj ľudský kapitál, riadili zmeny a monitorovali ich vývoj.

Na začiatku je dôležité vyhodnotiť súčasný stav a stanoviť si aká by mala byť kultúra a hodnoty organizácie do budúcna. Malo by byť tiež jasné, aké kompetencie a zručnosti sú pre organizáciu rozhodujúce teraz a aké budú potrebné v budúcnosti. Prieskum angažovanosti zamestnancov je jedným z viacerých nástrojov, ktoré môžu pomôcť pri hodnotení súčasnej kultúry.

Keď sú tieto kľúčové parametre zadefinované, mali by sa odzrkadľovať v rôznych systémoch na organizačnej úrovni, ako je napríklad riadenie talentov, plánovanie pracovných síl, plánovanie nástupcov, manažment informácií, platforma pre tímovú spoluprácu, manažment neustáleho zlepšovania atď. Všetky tieto systémy môžu potom usmerňovať tvorbu výkonnostných a vzdelávacích plánov pre vedenie, manažment, tímy a zamestnancov.

Nábor zamestnancov

Existuje mnoho spôsobov, ako môžu organizácie zabezpečiť, že priťahujú a získavajú správnych ľudí. Po prvé, organizácie by mali mať stratégiu pre budovanie značky zamestnávateľa, ktorá im pomôže zamerať svoje úsilie na to, ako sa prezentujú navonok. Čím známejší a atraktívnejší zamestnávateľ je, tým väčší je počet kandidátov, z ktorých si môže vybrať.

Organizácie môžu vykonávať nábor zamestnancov prostredníctvom rôznych kanálov ako napríklad interný náborový tím, personálne agentúry, agentúry dočasného zamestnania a headhunteri. Každý z týchto kanálov má svoje výhody a nevýhody v závislosti od kontextu a situácie danej organizácie. Okrem toho môžu byť náborové aktivity posilnené prostredníctvom programu odporúčania zamestnancov.

Taktiež organizácie by si mali vždy zvážiť riziko a náklady spojené so zlými rozhodnutiami pri prijímaní zamestnancov. Zvyčajne ide o podcenenú oblasť, keďže organizácie sa často zdráhajú investovať do odborného hodnotenia kandidátov a do preverenia profesionálnej histórie kandidátov. Koniec koncov, vysoká fluktuácia zamestnancov alebo zamestnanci s nízkym pracovným výkonom môžu podniky stáť oveľa viac, ako by ich stálo dôkladné hodnotenie a preverenie kandidátov.

Odmeňovanie a benefity

Poskytovanie správnej odmeny zamestnancom za ich prácu si vyžaduje komplexný prístup. Po prvé, organizácia by mala poznať trh práce a aké má byť jej postavenie na trhu práce na základe svojej obchodnej stratégie. Zvyčajne je možné zadarmo nájsť na internete rôzne údaje o odmeňovaní v rámci daného pracovného trhu.

K dispozícii sú aj poskytovatelia, ktorí za určitý poplatok poskytujú podrobnejšie a konsolidované údaje o odmeňovaní. Avšak, ak organizácia nemá internú kapacitu alebo zručnosti klasifikovať svoje pracovné pozície a vyhodnotiť ich podľa externých údajov, bude lepšie ak si zaplatí takúto službu externe.

Existujú rôzne možností ako organizácia môže riešiť administráciu odmeňovania a benefitov. Organizácie zvyčajne najprv riešia otázku, či je lepšie si dať robiť mzdy externe alebo spravovať ich radšej interne. Obe možností majú svoje výhody aj nevýhody. Pri rozhodovaní je dobré si zvážiť rôzne faktory, ako sú náklady a kvalita spracovania miezd, dodržiavanie korporačných predpisov, finančný kontroling, požiadavky na vykazovanie atď.

Dodržiavanie zákonov a predpisov

Oddelenie ľudských zdrojov zohráva často dôležitú úlohu, v ktorej pomáha zabezpečiť dodržiavanie zákonov a predpisov ako napríklad bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, pracovné právo, sociálne odvody, právo na rovnaké zaobchádzanie, ochrana osobných údajov, etický kódex, interné smernice pre zamestnancov, atď.

Požiadavky na dodržiavanie zákonov a predpisov sa neustále menia. Na jednej strane sa personalisti potrebujú neustále vzdelávať napríklad prostredníctvom rôznych školení čí internetových zdrojov. Poprípade je dobré mať nejakú kontaktnú osobu pre právne poradenstvo pre viac špecifické a chúlostivé prípady.

Na druhej strane je potrebné, aby si personálne oddelenie vedelo zriadiť kanály, cez ktoré dokáže efektívne odkomunikovať zmeny v predpisoch na celú organizáciu. Kvalitný komunikačný plán, ktorý zahŕňa viacero komunikačných platforiem môže dopomôcť k hladšiemu priebehu pri zavádzaní zmien.

Technológie

Je úžasné, že v súčasnosti máme na trhu naozaj mnoho technologických riešení pre riadenie a administráciu ľudských zdrojov.  Niektoré technológie sú pre organizácie viac menej už štandard ako sú napríklad systémy, ktoré slúžia na spracovanie miezd, pre administráciu dochádzky, pre hodnotenie výkonu zamestnancov atď. Stále viac sa začínajú zaužívať systémy, ktoré slúžia na administráciu uchádzačov, na administráciu benefitov, na testovanie a rozvoj zručností, na internú tímovú komunikáciu. Tieto nové ystémy majú potenciál ušetriť pracovný čas zamestnancov, znížiť plytvanie ľudským intelektom vynaloženým na rutinné úlohy, zvýšiť kvalitu vyprodukovaných výsledkov a zlepšiť tímovú komunikáciu a plánovanie atď.

Čas, kedy personálna práca bola iba o ľuďoch a papieroch je preč. Personalisti pracujú s veľkým množstvom údajov, ktoré si vyžadujú komplexnejšie informačné systémy na prácu s týmito údajmi. Navyše, niektoré systémy ponúkajú už aj rôzne možnosti využitia umelej inteligencie pre ušetrenie práce, či už je to v oblasti organizačného rozvoja, náboru zamestnancov alebo odmeňovania. Tento trend digitalizácie procesov vo firmách a na oddeleniach ľudských zdrojov bude naďalej rásť. V najbližších rokoch môžeme očakávať, že zavádzanie a používanie technológií bude jednou z najvyšších priorít pre profesionálov v oblasti ľudských zdrojov.

Momentálne pre túto spoločnosť niesú žiadne hodnotenia