Login
Login
Dopyt

Ochrana osobných údajov

Poučenie dotknutej osoby o spracovaní a ochrane osobných údajov:

 Súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v tomto registračnom formulári je právnym základom ich spracovania a je udelený v zmysle ust. § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), v spojení s ust. čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len „Nariadenie“).

Účelom spracovania osobných údajov je ich zaradenie do verejnej databázy partnerov, ktorá bude dostupná na internetových stránkach www.hrprofil.eu prevádzkovaných spoločnosťou HR Profil s. r. o., so sídlom Drieňová 16940/1H, IČO: 51967189, zapísanou v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 131719/B, emailový kontakt: info@hrprofil.eu (ďalej len „Prevádzkovateľ“), a ďalej kontaktovanie partnerov nachádzajúcich sa v tejto databáze prostredníctvom newslettera Prevádzkovateľa.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, avšak bez tohto poskytnutia by naplnenie vyššie uvedeného účelu nebolo možné.

Osobné údaje budú spracované po dobu trvania záujmu dotknutej osoby o ich používanie k stanovenému účelu, teda po dobu trvania tohoto účelu, pričom súhlas so spracovaním osobných údajov môže byť kedykoľvek odvolaný na základe písomnej žiadosti adresovanej Prevádzkovateľovi. V dôsledku odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov dôjde tiež k výmazu dotknutej osoby z databázy Prevádzkovateľa.

Pri spracovaní osobných údajov nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu. Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou návštevníkov vyššie uvedených internetových stránok a sprostredkovateľov, ktorí pre Prevádzkovateľa a jeho účely zaisťujú alebo v budúcnosti môžu zaisťovať správu internetových stránok, CRM systémov a newsletterových kampaní Prevádzkovateľa

Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, pokiaľ Prevádzkovateľ postupuje v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.